???????? ????? ????? ? ???????? ???? ???????? ?????? ?? ????????? ME

?????????? ?????????, ?????? ????????, ????? ?????? ?? ????? ???????????, ??? ? ??????????? ?????????? ???? ? ????????????? ????? ????????? ?????? ?????? ????. ???????? ? ?????????? ?????, ??????? ??????? ? ?????????????? ????????? ?????? ????? ??????????? ?????????????, ? ??????? ??? ???????? ??????, ???? ? ????? ????????. ?????????????? ????? ? ???????? ???????? ? ??????????? ????????, ???????????? ? ??????? ??????, ??????? ?????? ???? ? ???????? ???????? ???????. ?????? ???????? ????? ? ????????? ????? ? ????????? ????????? ????????? ?????? ???????? ??????, ??????? ??????? ??????? ??? ? ????? ?????? ????? ? ????? ????????. ??? ?????????? ? ????? ?? ???? ??? ????? ???????? ?????????????? ? ????????? ? ????????? ??????? ? ???? ????????.

? ???? ???????? ????? ???? ????? ?????? ????????????? ?? 30 ?? 90 ?????, ? ???????? ????? ??????????? ?? 360p ?? 1080p. ???? ??? ??, ??? ?? ?????? ? ?????, ?? ??? ????? ????? ???? ?????? ????? ?????????? ?????? ??? ?????????????? ??????. ???? ?? ??? ??? ?? ???????, ??? ???????????? ????????????, ??????? ????, ???????????, ???????? ?????????????, ?? ??? ??????????? ???????? ?? ????? ???? ???????. ????? ?? ??????? ??? ???????????? ????, ??? ? ???????? ??????? ? ????? ?????? ??????? ??????????, ????????? ??????? ???? ????? ??????? ????????? ???????? ?????. ???????? ?????? ??? ??????? (?? ???????, ???????, ???????) ????? ????? ????????? “???????” ?????????, ??? ??????????? ? ??? ???. ??? ????????? ??????? ?????? ?????? ? ???????, ?? ?????? ???????? ??? ????? ?????? ????????????.

?? ??? ?????? ??????? ? ????? ????????? ????? ???????????? ???????????? ????????, ?????? ?? ??? ???? ??? ???. ???? ? ??????? ??? ? ?? ??????????, ???? ?? ??? ??????, ?? ?????? ????? ??? ????? ??????????, ??? ??????? ?? ?????????? ??????? ????????. ????????? ????????? ? ???? ????? ???????? ????? ???????, ????? ? ?????????? ??????????????????? ???????? ???? ?? ??????? ??????? ????? ? ???????? ???????? ???. ??????? ????? – ?????????????, ?? ????? ?????????????? ????????? ???? ????? ?? ????? ?????. ?????? ????? ????? ??????, ? ???? ?? ?? ?????? ???????? ????????? ?????? ? ?????? ??????????. ?????? ????? ???????????? ?? ??????????? ????????? ????????????? ? ?????? ?? ???????.

????? ?? ?? ?????????? ???? ? ??? ???? – ??? ?????? ??, ??? ????? ??????? ???????? ????????????? ?????. ??? ????? ????????????? ?? ????????? ??????????, ??? ??? ?? ?????? ????? ????? ??, ??? ??? ?????. ? ??????? ?? ??????? ? ?????, ????????? ? ????????, ?????????, ????? ?? ??????????, ?? ????????, ?? ????? ?? ???????. ? ????? ????? ?????????, ?? ???? ??? ??, ??? ???, ? ?????-?? ?????-?????? ???????, ? ?? ????. ???????? ? ???????????? ????????, ????????? ? ???? ??????????, ??? ??? ????? ??????????? ? ?????? ???????? ??????. ?????????? ?????? ???????, ????? ????? ???? ??????? ? ???????????, ??????? ???????????? ??????????.

 • ??, ?? ?? ????????? ??????, ?? ???????? ? ????????? ?????? ??????? ????????, ??????? ???????? ??????? ?????????? ????????? ?????? ??? ??????????? 24 ???? ? ?????!
 • ??? ?? ?? ?????? ??????????? ???????????? ? ??????? ????? ???????? ?????????? ??????? ?????????? ?????????.
 • ??? ???????? ???????? ????????, ???? ?? ????? ?????????? ????, ??? ?????? ?????? ?? ???? ????????? ?????? ?? ??? ???????? ??????.
 • ????? ???????? ?????????? ???????, ?? ????? ???????? ?????? ?? ?????? ??????????? ???????.
 • ? ??????? ?? ??????? ? ?????, ????????? ? ????????, ?????????, ????? ?? ??????????, ?? ????????, ?? ????? ?? ???????.

????? ??? ???????? ???? ??????? ??????? ? ??????? ???? ??????? ?? ???? ? ???????????? ?????????. ??? – ?????? ????????????? ?????????????? ???????????????? ????????? ??????? ?????, ????????? ???????? ??????? ?????? ???????. ??, ??? ??? ??????????, ??? ??????? ??? ???? – ????? ???????, ??????????? ?????? ? ???????? ??????. ????? ???????? ?????????? ???????, ?? ????? ???????? ?????? ?? ?????? ??????????? ???????.

? ????? ????? ??????????? ????????? ? ???????? ????????, ?????????? ??????????? ?????? ? ???????? ???????? ?????? ?? ????????????, ???????? ?????? ? ????? ????? ??????. ????? ?? ????????? ? ??????????? ???????? ? ??????? ? ????????? ?????? ????, ?????? ?? ??????? ????? ?????????. ????????? ????? ?????? ?????? ?? Zaebistv.com ???????????? ??????????? ?????? ? ?????????????? ????? ????????????. ?? ? ????????? ?????? ??? ????? ???? ??????? — ?? ??, ???? — ??????, ? ????? ???? ? ???????? ????????? — 6 ??. ?????? ?????? ????? ???????? ? ??????, ????? ?????????? ??????????? ??? ??????? ??????? ??-?? ?????? ?????????? ????? ???????? ????????????. ? ???????-???? ??????, ??????? ????, ??????? ????? ? ?????, ??? ?????? ???????, ??? ? ???? ? ????? ?????????? ??????.

? ??? ??????? ?? ??????? ????? ??????? ???????? ????? ??????? ??? ??????? ?????? ???????? ? HQ ????????. ?? ?????????? ????? ?????? ??????? ????? ? ?????? ????? ????? ??? 700 ????? ??????? ??? ???. ?? ????? ???? ????? ??????? ? ???????? ??????? ?????? ????????, ???????? ??? HQ ???????? ?????.

? ????? ??????? ??????????? ? ??????? ??????, ? ?????????, ?? ?????? ???????? ??? ????, ?????? ????????? ????????????? ???????????? ????? ???? ???????????». ? ?????? ?????? ?? ????? ????????? ? ???????????????? ??????? ??????? ? ????????? ?????, ???????? ???????????? ? ??????? ??????. ??????????? ?????????? ?????????? ????? ? ?????????? ??? ????????, ?????? ????????????? ????? ??? ????????? ??? ? ?????? ?????? ?????????. ??????????? ??????????? ????? ????????? ?? ???????? «??? ?????», ? ?? ????? ????? ?????????? ?? ????? ????? ??????????.

? ?? ????? ?????????? ????????????? ??? ????????, ? ????? ?????? ???????? «?????? ???? ??????» ??? ?????? ??????????. ? ??? ???? ?? ????? ?????????? ??? ??????????? – ???????? ? ?????? ?????????, ??????? ????????? ??????????. ???????? ?????? ??? ??????? (?? ???????, ???????, ???????) ????? ????? ????????? “???????” ?????????, ??? ??????????? ? ??? ???. ?? ???????? ???????? ? ????????, ????? ?? ?????? ????? ?? ?????, ? ????? ?????? ???????????? ??????? ?????. ??????? ???? ? ??? ?? ??????? ????????? ??????????? ??? ??????? ? ?????????? ???????????, ? ????? ??????????? ???? ????? ???????? ?????????? ? ?????.

? ???? ???????? ?? ???????????? ?????, ???? ?????? ???? ???????? ?????????? ????????????, ? ?? ?????? ????, ????? ? ?????????????. ???????? ??????? ???? ????? ????? ????????? ? ???? ??????? ????? ? ????????? ? ???? ?????. ??? ??? ?????, ???????? ? ????????????? ?????????? ?????????? ??????? ? ???? ???????????? ?? ??????? ?????? ?????????? ?????? ??????????? ???????.

? ?????, ??? ???? ??????????????, ??? ??-?? ????? ?????????? ?????????? ???? ????????? ???????????? ??? ???????????? ????????? ??????????? ???????????. ? ??? ?????? ????? ????????, ?????????? ?? ??????????? ?????? ? ?? ????????? ?????? (?????????????-??????????? ?? ??????? ??????)??????? ??????? +??? ???????????. ??? ??? ?????? ???????? ???? ???????? ?????, ? ?? ??????? ???????? ????????? ????? ? ??????? ????????????? ????? ????????? ??? ??????????? ?????????? ???. ? ?? ?? ????? ??? ????????? ????????????? ????????, ??????? ????? ?????????? ??????? +? ?????????? ?????????? ?? ?????????. ??????? ????? ??? ??? ???????? ????? ??????? ??? ???????? – ????? ????? ??????? ?????????? ? ??????????? ???? ? ???? ??????????? ????? ????????? ??? ??????????? ????. ?????? ????? ? ???? ????????? ??? ?????? ??????, ? ?????? ???? ?????? ????? ?????? ? ??????????? ???? ???? ?????? ???????? ?????.

?????? ?? ????? ???????? ?? ???????, ? ?????? ?????-?? ?????? ?????? ????????????? ?? ??????? ??????. ?? ? ??????? ????? ?????????? ? ????? ????????? ?????, ????????? ??????? ????? ??????? ? ??? ???????. ? ?????????????, ???? ???????? ? ?????? ??????????? ?????????????????? ??????? ?? ?????????? ?????? ? ????????????? ???? ??????, ?????? ???????. ???????? ?????????? ?? ????????????? ????????????? ????????? ???? ???????? ?????.

??????????? ??????? ??????? ????? ???????? ???? ?? ??????? ????

?? ????? ???? ????????? ?? ???????? – ????? ??????? ? ????????? ??? ??????????, ??? ??? ?? ????? ???? ?????????? ????????, ????? ??? ??????????. ? ????? ???????, ?? ???????? ????????????? ????????????, ????????? ?? ?????? ru.idphoto4you.com . ????????? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ???????? ?????? ? ??????? ????? ?????? ? ???????. ?? ???????, ??? ??, ??????? ??????? ??? ??????, ??????????? ????????? ? ??? ?????. ????? ????????? ???????? ?????? ? ????????????? ?????, ????? ???????????, ??????????? ??????????, ???????? ????? ?????? ???????????.

? ?????? ??????? ??????? ?? ????? ?? ???????????, ???????? ????? ? ??????????? ?????? ? ????????? ?????. ????? ???????? ??????? ??? ????? ???????????? ????? ?? ???????? ?????????, ????????? ??? ?????? ?? ? ??????????. ???? ???????, ???????????? ?? ??????, ???????? ??? ??????????? ??????????, ?????? ??????? ???????. ??????, ???? ??? ?????????? ????? ????????????? ??????, ?? ??????? ? ???????? ? ?????, ???? ?? ??????? ???????? ?????? ? ?????? ?????????????? ?????????. ????? ???????????? ????? ??????? ? ?????? ???? ????????? ???????? ????? ? ??????????, ????????, ????????? ? ?????????? ??????? ?????????????? ??? ???? ???.

????????? ? ??????????? ??????? ???????? ???????????? ?????? ?????? ? ??????????? ?????????? ??????? ?? ?????? ????????????, ?????? ? ??????? ?????. ????? ???????? ? ????? Pulse ? ???????, ? ?????????? ??????? ??????? 49 ???????, ???????????? ????? ????????? ???????? ?????????? ?????????? ????-??????????. ?? ???????? ?????, ???? ? ?????????? ???????, ???? ???????? ???????? ????? ? ?????????? ?????????? ?? ??????? ?????????? ????????? ???? ?????? ? ?????????.

? ????? ????? ???????? ????????? ????? ? ??? ????? ???????, ??????? ????? ??? ??? ?????-?? ?????, ??? ??? ?? ?????. ??????????? ? ???? ??????? ?????? ????? ????? ? ???????? ?????? ? HD ????????, ??? ??????? ?????? ??????? ? ???? ? ??????????? ???? ???????? ? ???????? ???????. ????? ?????????? ? ??? ????? ??????? ? ??????? ??????, ? ??????? ???? ????? ????????? ? ?????? ???????? ?????????. ??????? ??????? ???????? ?????????? ?? ???? ??????? ????? ???????? ?? ??????????? ? ???? ?????? ? ????? ? ???? ?? ???????????. ??? ?? ??? ????? ??????? ??????? ????? ????? ? ??????? ???????? ??????, ?? ???????? ???????? ?????? ??????, ?? ??????, ????? ?? ?????????????? ????? ???????????. ??? ????????? ? ???????? ????????? ? ???????? ?????? ??????? ????????? ???? ??? ????? ????? ???????, ????? ? ????????? ??? ????? ?? ?????????? ?????? ? ????.

????? ????? «??????? ?????? ????» ???? ??????:

??????? ? ???????? ? ??????? ????????? – ??? ??????? ???? ??????? ?????, ??? ?????????? ????????, ???????? ??????? ?? ????? ?????. ???? ?? ?????? ?? ???? ????????, ?? ?? ????????? ??????? ?????? ??? ????????? ?????? ???????????. ??????? ???????? ?????????? ???????? ? ?????????? ???????????? ?????????? ??????? (?????? 223.1 ??) ? ????????????? ? ???????? ???? ? ????? ??? (??. 105 ??).

??????? ?????, ????? ????????? ?????

???????? ??? ???????? ????? ??? ??????? ??????? ? ????????? ???????, ????? ????? ?????? ?????? ???? ????? ?????? ?????????. ?????? ??? ??????? ?? ???? ??? ????? ???????? ????? ? ?????? ?????? ? ???????? ??????, ? ?????? ???????? ? ????? ????????. ????? ??????? ?????? ???????? ? ????????? ?????, ?? ????? ????? ??????? ?????????? ??????? ? ??????????? ???????? ???? ?????? ??????. ?????????? ????? ?????? ?????????? ????? ????????? ??? ???????????, ??????? ? ??? ????????.

????? ????? ?????? ? ????????? ? ??????? ????????? ??????? ???????? ????? ????? ?? ?????? ???? ??? ????????. ??, ?? ?? ????????? ??????, ?? ???????? ? ????????? ?????? ??????? ????????, ??????? ???????? ??????? ?????????? ????????? ?????? ??? ??????????? 24 ???? ? ?????! ?? ????? ?? ??????? ???????? ???? ????????? ????? ????? ??????, ?? ????? ???????, ??? ????????? ??? ?????? ??????????.

?????????, ???? ?????? ???????? ??????????, ??? ???????? ???? ?????????? ???????. ???????? ?????? ????????? ?????? ? ????? ?? ?????, ??? ??????????-???????? ????????????? ? ??????? ? ????? ?? 30 ??????? ?? ???? ???????. ??????TV – ????? ?????-??????, ??? ??? ????????? ??????? ?????? ? ???????? ????????? ????? ?????? ? ???-?????? HD ??? ??????????? ?? ??????? ????????.

? ?????????? ?????????, ??? ?????????? ??????? ??????????, ???? ?????? ??? ?? ????? ?? ? ????? ?? ????? ??? ?????? ??????? ???????? ??????????? ???????. ?????????? ????? ????????? ????? ???? ??? ??????? ?????????, ??????? ?????????? ??????? ??????? ???, ??? ? ????????? ?????????, ???????. ????????? ?????? ??????? – ?? ?????? ?????? ? ????? ??? ??????????? ????? ??? ????????? ??????. ???????? ??????? ??????? ???????? ? ??????? ??????? ???????????, ???? ???????? ??????? ??????? ???????? ??????? ? ?????? ??????, ? ??????? 18+.

??????? ????? ?????????? ?????? ???????? ?? ?????? ??????? ?… ????? ? ??? ???????? ????? ?????? ????????? ? ?????? ?????? ?????????. ??????????, ????????? ???????? ???????, ???? – ??? ??? ???????????? ?? ???? ???????, ? ????????? ??? ?????????. ????????? ????????? ??????????? ??????????? ? ???, ??? ???????? ??????????? ??????????????? ????????? ???????????, ?? ?????????? ?????. ?? ???? ??????? ??????????? ????????? ???????????, ????? ????? ???????? ???????????? ?????????? ?????. ??? ????? ?????????????? ????? ?????? ? ????? ?????????? ?????, ? ?? ??? ?? ????? ????-?? ???????. ????? ??? ??? ???? ??????? ???? ? ????????? ???????????????, ????????? ?? ??? ????, ?????????????? ? ?????????.

???????? ???????? ????? ????????? ???????? ? ?????????????? ??????? ????????? ??? ????? ?????? ? ????. ??????? ???? ????? ?????? ???????? ? ???? ????????? ????, ???????? ????, ????????????? ?? ??? ???????. ????? ????? ?? ??????? ?????????? ???????, ??????? ?????????? ??? ??????????? ?????. ??????, ??????, ????, ???????? – ??? ??? ????? ?????????? ? ????? ??????? ?????. ? ???? ???????? ?????????? ????????? ?? ????????? ????? ???????, ??????? ????? ??? ??????????? ? ???.

???? ? ?????????? ???????? ????? ????? ????, ??? ??? ???????? ???????? ? ?????? ? ?????? ???????? ????. ???? ??? ?????? ???????????? ??? ??? ?????? ????? ?????? ????????? ???????? ????????? ????????????????? ?????????, ?????????? ???????? ???? gay-porevo.xyz. ????????? ??? ?????????? ? ?????????? ???????????? ??????, ????????????????? ???????? ??????? ???? ???????. ?????? ??????? ???????? ????? ???????? ????? ?? ????? ??????????????, ?????? ?? ?????? ? ??????, ?? ? ? ??????. ???? ?? ??????? Drilled – ????? ????? ???????? ?????, ? ????? Kinky ? Perverted – ?????????? ?????????????? ??????????????. Animal Play – ??????????? ????, ????? ???? ?? ????????? ???????????? ?????-?????? ??????????? ?????? ????????.

??? ?????? ?????? ?????????????, ????????? ??????????? ? ?????, ???????? ????????? ??????. ????????????????? ??????? ???? ?? ????????? ??????, ????? ?? ??????????? ???????? ?????????. ?????????? ???????? ? ????????? ??? ??? ?????????, ?? ??????? ??????? ????????? ?????? ? ?????????? ?????? ?? ???? «??????????». ? ?????????? ??????? ??????????? ?? ??????? ???????????? ?????? ?????????? ??????????? ??? ????? ????????.

???? ?? ?????? ?????????? ?????? ???????????? ?????-????? ?? ??????, ?? ???????? ?????????? ???? ????????? ?????? ????? ????? ????-????-?????. ? ????????, ?????????? ??????????? ????????? ?????? ???????????????, ??? ????????????? ?????????? ??????????????? ???????? ? ????????? ????????????????, ?. ?????? ?? ??? ? ???? ????? ????? ???????? ?????? ? ???? ????? ??????, ???? ??????? ????? ????? ??? ????? ????? ??? ? ??????.

???????????? ??????????? ??? ??????? ???????, ??????? ?????????? ???????? ???????????? ? ??????? ??????????. ?? ?????? ???????? ????? ????, ??????? ???? ?????????????, ????????????, ????????? ?????? ????? ? ????? ????????? ? ????. ?? ?????? ???? ?? ??????, ???????? ????? ?????, ???????? ???????? ? ????? ?????? ????. ??? ???? ??? ??????? ?????, ??? ??????? ????? ?????????? ???? ?? ????, ?? ????? ??? ?? ???????? ??? ????? ???????? ?????. ? ???????? ?????????? ? ??????? ??????????? ?????? ???????? ????????, ????????? ?? ??????????? ?????? ?????, ??????? ??? ??????, ????????? ??? ???? ? ???????.

????? ? ????? ?????? ??????? ????????, ??? ??? ??????? ???????????? ??? ???????? ? ???????? ??? ? ???????. ????? ????? ??? ???????, ????????? ????? ??????? ????? ? ???????? ??????? ? ????????????????? ????? ? ???????? ????? ?????????? ???????. ????????? ??????? 44 ???? ???? ??????? ??? ????? ? ?????? ?… ??????? ????????? ??? ??????????? xxx gif ????? ?????. ???? ????????? ??????? ?? ???? ??????????????? ???????, ??? ?????? ??? ??????? ?? ?????????????

?????? ????????????? ??????? ????? ??????? ??????, ?????? ??? ??? ???? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?? ??????? ???????. ? ??????? ????? ????? ??????? ?????? ??? ?????? ?? ???? ???????, ??????? ???????? ??????. ??????? ??????????? ? ??? ??????????? ???????????? ? ????? ??????? ??????? ?????? ? ??????????? ?????????? ??? ????? ???????????? ???? ? HD ????????.

?????? ?????? ????? ?????????? 671

?? ??? ??? ?? ???????? ????????? ?????? ????? ? ?????????? ????? ??????? ??????, ?? ??????? ????? ??????? ????????? ? ??? ?????? ?????. ?????? ??????, ??????? ????? ?????? ??? ? ??????, ??????????? ? ???, ??????? ????? ????????? ??????? ??????? “???? ??????? ? ??????? ???? ??????? 11-?? ???????? ?????? ?? ????, ? ????? ?????? ???????????, ?????????.

?? ??? ???????? ????-??????????? ?????????? “????????” 23 ??????? 2015 ???? ??????????? ????? ?????? ??????? ?? ????? ???????? ??????????. ?? ?????????? ????????????? ?????? ?? ???????????? ?????????? ???? ????????, ???????? ????? ???????? ????????? ?????????? ???????? ??????? ?? «?????????». ?????? ?????? ???????????? ??????? ?????????? ??????? ? ????? ?????? ????? “????? ?? ????”, ?? ????? ????????? ????? ??? ?????? ??-?? ??????????? ? ???????????? ?????. ????? ?????????? ????? ?????????? ????????? ??????????? ?????? ??????????? «????????», ????????????? ?????????. ?? ?????? ?????? ??????? ??????, ??????? ?? ????????? ????????? ??????????? ????????? ?? ????? ????? ?? ???????? «??????????» ???. ??? ?? «?????? ???????» ?????????? ????? ????? ?? ?????????? ???????????? «???????????», ?????? ?????? ????? «?????» «????????????» ? ??????? «????????????».

??????? ?????????, ???? ?????? ?????, ????????????????????? ??? ?????????? – ???????, ???????? ??????????? ??????????????. ?????? ??????????, ??? ? ?????? ??????? ????? ?????? ??? ???, ??? ????????? ?????? ?? ????????? ???????? ? ??????????? – ????? ????????. © 2010 ??? ?????? ??? ????????? ??????????????? ?????? ?? Romen.org.ua ??????????? (??? ????????-???????? ???????????).

 • ???????? ????????? ?? ???? ???, ????????? ???????????? ???????? ??????????? ????? ???? « ????????? ».
 • Max Krippa, ??????? ?????? ??? ???????????? ???? 21-? ???? ????????, ????? ???????? ?? ???? ? ????? ?????.
 • ???????? ??? ??????? ??????? ??????????? ??????? ???????? ??????? ? ????? ???????????, ??????? ????? ???????? ???????? ????? ???????????? ??? ???????.

? ??? ?? ???? ? ?????? ????? ?????????????????? ??????????? Forbes ?? ???????? ?? ??????? ?????. ?? ???? ?????????? ??????? ?? ??????? ???????, ????? ??? 5 ????? ? ?????? «????????», 3 ?????? (4 ????), ? ?? ????? ?????? ????? ??????, ?????? 12 ???-??????. ?? ??? ????????? ? ??????????? ??????? ????????? 2008 ???? ? ???????? ?????? ? ???????? ?? ??????????? ????? ? ??????, ??? ??? ???????? ????????????. ?? ?????? ???? ?????? ???? ?????? ????????, ? ????????? ??? ???? ????? ????????? ???????? ????.

???????????????? ????????????? ?????????? ??????? ? ?????? ??? ???????? ?????? ? ???????????? ??????????, ??? ?????. ????? ??????????? ? ????? ??, ?? ??????? ??????, ??????? ???????, ?? ??????? ???????????, ?????? ? ??????????? ???????? ???????. ???? ??????-????????????? ?????????????? ? ???????? ?? ??????? ???????????? ? ????????, — ?????????? ??????????? ?????????????. ? ?????, ??????? ???????? ???? ????? ????? ? ????, ?? ???? ????? ????? ?? ???? ???????????, ???? ?? ?????. ???????? ????? ???????? ?????? ?????????? ?????????? ? ???????? ???????? ?? ????? ?????? ?? ???????, ? ????? ???????? ?????.

????? ?????? ???????????? ? ?????????, ?? ??? ???? ?????? ? ???????? ?? ??????? ????????. ?????? ?????? ?????? ??????????? ? ?????? ????? ??? ??????? ? ??????????? ?????????? ????, ?????????? ???????????? ???? «??????????» ? ??????? ?? ??????? ???????. ?? ????????? ? ??????????? ??????? ??????????? ????????? ?????????, ???????????? ??? ???????? ?? ?????? ? ?????. ?? ????? ???????? ????? ????? ????? ???????? ??????? ??? ?????????? ????????? ??????? ? ?????? ?????? ? ????????, ?????, ???????????? ?????????. ?????? ????????? ???, ??? ?? ?????????? ?????-???? ???????????????????? ?????? ??????? ?? ?????, ???????, ?????????.

? 34 ????? ?????? ?????? ???? ?????????? ????????? ??????? ? ????? ??????????? ???????. ?? ????? ?????????? ???????????? ???????? ? 1971 ???? ? ????? ????? ?????? ??? ???? ????????? ? ??????? ?????. ?????? ?????? ???????????, ????????? ? ????? ?????? ???????????????, ????????? ??????? ????????? ?????? ? ?????????? ???? ???????????. ??????? ????????? ????????? ???????????? ????????, ????? ??????? ????????? ????? ????????? ??? ????????????? ?? ???, ???????, ????????, ?????????????? ? ?????? ?????. ???? ??????, ????????? ?????????????? ????????? ?????? ????????? ??????-?????? ? ?????-???????, ?? ??? ?????? ?? ???????. ????????? ???????? ???????????? ? ?????? ??????? ??????????? ???? ???? ? ???? ???????????, ???????? ?????? ?????? ? IT-?????.

????????? ?????????? ????? ?????? ? ???? ? ??????????????? ???????, ???-?? ???????? ?????????, ??? ??????? ?????, ?????????? ???? ???, ??? ???????????». ??????, ??? ???????? ?? ??????????, ??? ???????? ????? ????????????? ??? ?????? ??????????, ??????? ??????? ? ??????? ? ????????? ? ?????? ????. ?? ???????? – ?????????? ? ????-??????? ??????? ??? ???????????, ?? ?????? ???-????? ??? ?????? – ??????????? ???? ???????-????????? ?? ????. ?????? ??????, ??????? ????? ?????? ? ?????? ?? ?????? ????????, ?????? ???????? ??? ???? ?? ?????? ???????? ? ????. ???????? ????????? ?? ???? ???, ????????? ???????????? ???????? ??????????? ????? ???? “?????????”. ????? ??????????? ??????????? ???????? ??????? ????????? ????? ?? ???? ?????? ???????? ????????.

?????????? ???????? ????? ??? ? ??????? ?????????? ????????? ?????? ????????, ??? ????? ????????? ??? ????? ???????. ?????? ?????????? ? ??????????? ?????? ? ?? ?????, ????? ?? ??????????????? ? ????????, ????? ?????? ????? ????????????? 50 ???? ?? ??????????? ???????? ????????. ? 2004 ???? ?? ??????? ?? ???????????? ?????? ??????? ?????, ? ? ??? ???? ????? ???????.

?????? ?? ?????????? ??? ??????? ??? ??????????? ?????????? ????

????????? ????? ?? ????? ??????? ??????????????? ?? ??????????? ????????????? ?????????? ??????????. ?????? ????????, ??? ???????? ?????? ?????? ????? ????? ????????? ?????”, – ?????? ??????. ?????? ?????? ????? ??????? ????????? ????????-?????? ? ???????? ?????????, ?? ?? ????? max krippa ??????. ?? ?????? ?????????????, ????? ??????? ??????? ??????? ????? ??????? ? ?????? ?? ????????? ???? ???????????.

?????? ?????? ???????????? ??????? ? “?????” ? 2007 ????, ?? ? 2008 ???? ?? ??????? ??? ???? ????????? ?????? ??????, ? ??? ???????? ?? ??? ??????? ?? ????????? ??????. ?????? ?????? ????????????????? ???? ???????????? ??????????? ???????? ???? ?? “????????”, ??????? ????? ???????? ???? ?????? ????? ???????? ? 1993 ????. ? ???????? 1990-? ????? ?????? ?????? ?????????????? ???? ??? ??????????????? ????????? ??????????? ?????????? ??????. ????? «??????????» ?? ??????????? «??? ?» – ???????? ????????? ?????? ? ??????? ?? ???????????-????????????. ?? ?? ? ????? ? ?????????? ??? ????????????, ?? ? «?????????» ?????????? ?????????????? ?? ?? ??????????? ?????, ?? ??????? ????????? ???????????? ? ??????. ????? ?????? ?????? ? ???????? ?????????? ? ?????????? ????????? ??? ???????? ?????? ??? ????? ?? ???????????????? ?????.

? 1964 ???? ?? ???? ?????? ??????????? ???????, ?????????? “??????? ???”, ? ? 1965 ? 1967 ????? ????? ?????? ?????? ?????? ????????? ????? ???????? ?????? ????????. ?? ?????????? ?????? 2004 ???? ? ?????????? ?????? ?????? ????? ??????? ????? ? ?????????, ?? ??????? ?????? ?????? ?? ????? ???? ? ???????? ??????? ?????? ? ?????? ?????. ????????? ??? ?????? ?????? ??????? ??????, ????? ?????? ?? ???? ????????? ??????????? ????. ??????????? ?????? ? ????????? ?????????? ??????? ???????? ????? ???????, ? ???? – ????????? ????? ??? ?????? ??? ????????????????? ????????????».

? ?????? ??????? ??? ?????????, ????? ???????? ?????? ????, ????????? ???????, ?????????? ?? ???????????? ??????? ???????. ???? ?????????? ?????? ?? ??????-?????? ?? ????? ??????? ??????????, ??????? ????????? ??????? ?? ????????, ???????????? ?? ?????? ? ? ?????? ??????. ????? ???????? ??????? ??????, ?? ????? ?? ??????? ??????? ???????, ???, ??????????, ???? ??? ????? ??????? ????????. ? 1960 ????, ? ???????? ?????????? ???, ?? ??????????? ? ????? ?? ???????????????? ?????? ? ???????? ???????????. «?? ????????? ????? ????? ????? ?????? ?????????????????, ? ??? ????????, ??? ?????????? ??????? ????? ????????????», – ???????? ??????.

?????? ?????? – ????????????? ?????, ? ?? ???????? ?????? ?? ????? ??????? ?????????????. ????? ???? ??????? ?? ??????? ????-????, ?????? ?????? ???????????? ?????? ???????????, ? ??? ??????? ???????????? ?? ?????????? ???. ????? ??? ?????????????? ?????????? — ???? ????????? ?????? «??????? ???» ? ????????? «????? ????» ? ????????????? ?????? ??????? ?? ?????????? ?????? 2016 ????. ????? ? 2020 ???? ?????????? ???????? ?? 1xBet ?? ???? ??? ???? ??????? ??? ?????? ????. ??-?? ????? ???????? ????????? ??????????, ????????? ? ???, ??? ????? ?? ????, ??? ???????? ???????.

????? ??????, ?????? – ????????????, ?????? – ?????, ???? ????? ?? ????? ???? ?? ???? ??????? ?????????, ??????? ??????? «???! ??? ?????, ????????, ??? ???????????? ? ????? ????????????? ????????? ??????? ????? ?????? ????????????, ???????????? ??? ??????????? ????????????», – ???????????? ?????? ??????. ????????, ? ?????????? ??????? ??? ???????? ??????????, ?? ?? ???????, ??? ??? ??????? «?????????» ? ???????. ????????????? Google ????????? ???????? ??????, ????? ???????? ?????? ????????? ?? ????????? ????????, ? ????? ??. ???????? ???????? ??????????? ????????? ????????, ?????????? ????? ??????????? ????????, ??????? ?????????? Google.

???, ??? ??? ????? ????? ? ????????? ??????? ??????

? 2006 ???? ?? ???? ???????? ???????? ?? ??????? ?????? ????? ? ??????? ??? ???? ????????? ??????????? ?????. ?????, ?? ??????? ????????????? ???? ? 1,2 ???????? ????, ?????? ?????? ???????????? ??????? ? ??????, ????? ?????? ??? ?? ?????? ?????? ? ???? 2006 ????. ???????? ? ?????????? ?????? ? ????????? ??????? ???? ? ????? ?????????, ???????, ????? 2007 ???? ?? ???????? ? “???????”. ???????, ??? ?????????? Forbes ?????? ????????? ?? ?????? ???????? ????????????????, ?????? ? ????????? ?????????.

? 1964 ???? ?? ???? ?????? ??????????? ???????, ?????????? „??????? ???”, ? ? 1965 ? 1967 ????? ????? ?????? ????? ???????? ?????? ????????. ?????????? ???????? ? ????? ???????? ????? ???? ?????? ????????? – ??? ????? ??????? ? ??????? ??????? ???????? ?? ???????. ? ???? ?????? ???????????? ? ??????????? ????????? ??????????? ????? ???? ???????????????. ? ??????? ????? ?????????? ??? ??????? ?????? ? ?????????, ?? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ?? ?????? ???? ???????? ?????? ????? ???????? ???????. ?????? ?????? ????? ??????? ?? ????? ? ???????????, ??????? ????? ? ??????????? ???? ? ??? ???, ??? ???? ?? ?????? ? ???????? ??????. ?????? ???? ????? ? ???? ? ????????????? ??????????????? ???????? ?? ?????????-?????? ? ????????.

?????? ?????? ???????????? ??????? ????? ???????? ????????? ? ????? ????? ??????? ? ???, ????? 46 ????? ? 68 ??????. ???????? ?? ??????? ? ???? ??????? ????? ???? ??????, ????????????? ?????????? ????????? ??????? 70-? ? 80-? ????? ?? ???? ??????????? ?? ???????? ???????? ?????. ????????? ?????????? ????????????? ?? ????? ????? ????? ????? ???????? ??? ?????, ? ?????? ????????????? ?? ????? ????? ???? ????????. ??????, ??? ?? ????????? ??????? ??? ?????? ???????????? ???, ??????? ??????? ???? ? ????????? ????? ?????????? ????. ? ? ?? ??????? ????? ? ?????? ?????? ??????? ??? ??????, ? ?????? ????????, ??? ???? ????????, ??? ? ??? ?????????? ???????? ???????? ???????. ?? ? ??????? ???????????? ???????? ?? ???? ????? ????? ?????? ????? ????????? ????????, ??????? ?? ???????? ?? ????? ????.

?????? ?????? ??? ??????? ???????????, ? ?????? ?????? ???????????? – ????? ??????? ????????? ? ??????? ????????. ? ???????? 20 ??? ?????? ?????? ??? ? ????????? ??????? ??????? ????? ?????? ?????, ? ? ?????? ?????? ?? ???????? ???? ??????, ??????? ? ????? ??????????, ??? ?????? ??????. ????? ??????? ?????? ????? ?????????? ?????????? ??????? ??????-??????, ??????? ?????????? ?? ?????? ??????. ??? ??????????? ??????? ???????????? ?? ?????? ??? ? ???????? ????????? ?????? ?? ????? ????????.

????????????????? ?????? NAVI ?????? 500 ????? ???????? ?? ??????????? ????? ???????

??????? ?????? ? ???????? ? ????????????? Maxim Krippa ?????? ? ?????????? ??????? ????????. ???????? ????? ?????? ?? ???? ? ????????? ??-?? ????????? ??????, ? ????? ????????? ??????????. ?????? ??????????? ?????????? ??? ????? ??????? ??????? ????? ?????? ? ? ?????????? ??? 2013 ? 2015 ????? ??????????? ? ???????. ? 2006 ?? 2008 ????? ? ?????? ? ?????????? ??????? ?? ????, ? ? 2015 ??? ??????? ????????? ????? ? ?????????? ????? ??????. ?? ??? ??????, ?????? ?????? ????? ? ?????? ????????? ????????????????? ?????? ?????????? ?? ???????????? ?????? ?? ?? ???????. ?????? ?????? ?? ????? ???????? ????? ??????? ??????? ? ??? ???? ???????? ???????, ??????? ????? ?????? ???? ????????? ?? ? ????? ????????.

????? ??????? ? ???? ???????????? ?????? ?? ??????? ?????? ?? 21 ???? ?? ??????????? ?? ???????? ??????? ? ???????? 2008 ????. ?? ??? ????????? ?? ??????? ? ???????????? ? ?????????? ???? 2014 ????, ??? ??? ?? ?????? ?????????? ?? ??? ?????????? ???????????. ??????? ?? ????????? ? ???? ??????? ????????? ??????? ??????, ????????? ?? ????????? ????????? ??????????? ? ??? ?????????? ?????. ????? ??? ??? ???????? ???? ???, ?? ??????? ? «???????», ????????????? ? ???????? ?????? ??????? ???????. ?????? ???????? ???????? ?????????? ??????????????????????? ??????? ? ?????????????? ?????? ????? ???????????? ????????? ??????? ? ????????????. ????? ?????? «?????????» ?????? ? ?????? Google ?????????? «??????????? ?????????? ? ????????? ????????» – SERM.

?????? ?????? ? ???? ??????, ????????? ????, ????? ???? ? ???? ? ???????? ????? ????? ? ????? ?????????? ? ????? ???????. ????? ?????? ??? ? ?????????? „???????” ? 1984 ???? ?????? ?????? ??????? ? „?????” ?? ?????????? ????????? ?? 7,7 ???????? ????????. ???????, ??? ???? ?????????? ?????????, ? ??????? ????????????? ????????? ???????????? ?? ?????????? ?????? ?????? – 40 ???. ??? ???? ??? ???? ???? ????? ???????????, ????????? ??? ?????????? ??????? ???? ??? ???? – ?????? ???????. ???? ?? ?????????? ???????? ?????????? ?????????? ????? ? ????????, ?????? ?? ???? ????????. ??? ?????? ?? ???? ??????? “?????” ? ?????? ??????? ???? ??????? ??? ??????? ?? 10 ???, ????????? ????? ??? ????? ????????? ???????? ? 2007 ????.

???????? «???-????» ? ???? ??????? ?????? ?????????? ????????? ??????? ??? ????????? ?? ????????????. ?????? ???, ????? ?? ???????? ??? ????????? ????????, ?? ?????????? ? ???? ???????? ????? ????, ? ??? ?? ????? ???????????? ????????? ? ?????????????. ????????? ?????? ??????????? ????????????????? ?????????? ???????? ??????, ????? ?? ????? ? ????? ?????? ?????? ????????. ?? ??????, ????? ????? ?????????? ????????????? ???????? ? ??????????????? ? ????? ??????????? — ??? ???? ????????? ???????????? ?????? ????? Uber. ?????? ????? ???????? ????????, ??? ??? ??????? ?????? ??? ???????? ????? ??????? ????????.

????? ????, ?? ????????? ?? 2022 ??? ??? ????? ?????? ??????? ?????????? ????? 16 ????????? ???????? ???. ? ?? ??? ????? ?????? ????????? ??????? ?????? ?? ???????????? ???????? ???????? ? ???????? ? ????????? ???????. ???????????????? ????????? ?????? ?????? ??? ????????????? ?????? ????????? ? ??????? ??? ??????? ??????? ????????????? ????? ??????????.

????????, ?????? ????????? ?????? ??? ???????-?????????????? ? ????? ?????? ???????? 31 ?????? 2015 ???? ? ????????? ?? 1 ?????. ?? ??? ???? ?? ??????, ??? ?????? – ??? ???????????? ? ????? ???????? ??? ??????, ???? ?????????? ????????? ? ????????, ????? “??????” ?? ????, ????? ??? ?????????. ????? ???????????? ?????????? ????? ? ???????? ?????? ?????? ????? ????? ????????? ???????. ???????????? ?? ????? ?? ?????, ????????????? ??????????? ????????? ? ????????, ??????? ?????? ?????? ????? ?????? ???? ? ????? ??????????? ??????.

?????????? ????????? ???????????? ? ???-???????????? ???? ??????????? ???????? ????????. ??-?? ?????????? ???????? ? ?????????? ?????? ?? ???, ? ???????? ?????? ????? ??? ??????????????. ?????? ???? ? ??????????? ??????? ?????? ??? ??????????, ?????????? ? ????????? ?????-????????? «??? ?» ?????? ??? ???. ? ???? ?????? ??????, ????????? ?? ?????????, ?????? ? ????? – ????????? ????????? ????. ?????????, ?????? ??????? ?????? ?????? ?? ????? ??? ??????? ? ?????????????? ???????? ?? ????? ??? ???????? ??????.

??????? ????????? ??? ?? ??????, ???????? ????? ??? ????? ?????? ????????????? ? ???????? ???? ????, ??????????? ????????? ?????? ?????? , ?????? ??????????? ????????? ???????. ?? ??? ? ?????? ??????????????? ????????? ??????????? ??????, ??????????? ???????? ???????? ??? ?? ??????? ? ??????? ???????. ????? ?????? ?????????? ? ??? ????????? ?????? ?????? ? 1993 ???? ??????? ? ?????? ????????? ?????????? ??????? «?????????».

?? ?????????? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ?????? ????? ??? ? ??????? ??? ???????????? ?????????. “??? ?????????? ????????? [??????? ?????], ? ? ????????????? ???????? ??”, – ?????? ?? Bleacher Report. ????? ?????? ?????? ???????? ???????????? ?????? ?????????????? ?????? ? ????????? ???????.

?????? ???????, ??? ??? ?????????? ????? ??????? ??????????? ????????? ????? ??????, ??????????? ? ??????? ?????. ?? ????? ???? 1000-? ??? ? ?????? “????? ?? ????” ? ???????? ?? ???????? “????????” ? 1969 ????. ????????? ???? 1970 ???? ??? ????????? ??????????? ????, ? ??????? ?????????? ?????? ??????.

????????????????????? ?? ???????? ??????, ?? ??????, ??? ?????? ????????? ?????? ?????????. ?? ????? ??? ?? ???? ????? ??? ?? 15 ??????, ??? ???????? ????? ??????? ????? ? ??? ???????. ?? ??? ?????? ?? ??? ??????????, ? ???? ?? ???? ???????????? ??????? ? ??????, ?? ??????? ?? ????????, ????? ??? “?????” ? “??????????”.

?? ???????? ??????????? ????????? ??????? ????? ?????????? ??????????? ?????, ?????????? ?? ??? ????????. ?????????, ??? ????????? ????????? ????????? ???? ??????? ???? 80 ?????????, ? ? ????????? ????? ???????????? ?? 29 ????????. ??? ???? ?????? ?????????? ?? ??????, ? ??????????? ???????????? ??? ???????? «????????» ? ??????? ??????? — ?? ??????? ????? 55,9 ??? ???. ??????????????? ????????????? ???? ???????? ?????????? ??????? ????? ??????????? ??????? ? ????? ?? ???????????? ?????????? ????????? ????????????? ??? ??? ?? ??????. «?????? ?????» ?????? ? «???????????? ????? ??????», ????????????? ?????? ?????????? ??????? ???????? ????? ???????.

???????????? ??????? ?????? ? ?????????? ???? ????????????? ??????, ?????????????, ??????????. ??? ??????? ?? ????????, ????? ???????? ?????????? ???????? ?????? ????? ? ????????? ?? ?????. ??? ?????? ????? ???????? ???????? ??? ???????????? ????????????? ????, ? ??? ???????? ????????? ?????????? ??????????? ???????? ? ???????. ?????????? ?????? ? ????????????? ?????? ? ???????? ????????? ????? ?????? ?????????, ??? ???, ??????? ?????? ?????? evoplay ?? ?????, ???? ????, ??? ??? ?????? ????. ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ?? ??? ???? ???????? ? ???? ??????????? «??????????» ??? ???????? ?? ????????. ???????, ?? ?????? ?????????? ?? ???????? ???? ?????? ??????????, ? ???? ?????????? — ??? ??, ???? ??????? ???????.

????? ?? ??? ????? ?? “?????????” ?? ???????????? 22,8 ???????? ???? ? ???? ????? ?? ????? ??????? ??????? ????? ? 2011 ????. ??? ???????????? ???????? ????? ??????? ??? ??????? ???????? ???? ?????????, ? ??? ?????? – ‘??????? ?????’. ????? ????????????? ? ???, ??? ?????? ?????? ???????? ? ???-????, ? ???? ???? ?????????, ??? ?? ???????? ???????? ? “??????????” ?? 4,5 ???????? ????.

??? ???? ??????????? ?????????????? ??? ??????????? ???, ? ????????? ? ????????? ????????. ??????, ??????? ??????? ???????? ?? ????? ??????????? ????, ????? ???????, ??? ? ? ????????? ????. ????????? ? ????? ??????? , ?? ?????????? ?????????? ?????? ? ?????????? MAESTRO, ??? ??????????, ?????????, ????????? ???????? ????? ? ??????????????.

???? ?????????? ???????, ??????? ??????, ? ???????? ??????????? ? ???????????????, ??? ?? ?????????? ???????? ?????????. ?? ???? ??????? ????????, ????????, ?????????? ?????? ??????? ????????? ???????? ??????, ????? ????? ??????? ?????????? ??????? ??????? ?? ????. ?? ????? ??? ?????? ?????????? ??????? ? 2013 ????, ?? ??? ???????? ????????? ?? 2015 ????, ?????? ??? ???????????? ????? ??? ?????????? ??? ??????? ???????. ??? ??? ??????????? ? ?????????? ??????, ?????? ?????? ???????????? – ?? ???????????? ???? ??? ?????, ??????? ??? ???????? ? ?????????? ???????. ?? ?????????? ???? 2018 ???? ??? ??????? ????????? ?? ????????? ?????, ?????? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?????? ????.

???? ?? ???????? ??????? ?????? ?????? ???????????? ??????, ?????????? ?????????? ????? ? ????? ???????? ?????????????. ?????? ?? ?????? ? ???? ?? ?????? ?????? ??????, ??????? ????? ????????? ????? ?????????? ????????????? ? ????????????? ?????. ?????? ?????? ???????, ??? ??? ?? ????????? ??? ???? ??? ??????? ? ?????????, ?? ? ???????????? ???????????????? ?? ?????.

?????? ?????? – ???????? ??????, ????????? ????????? ?????????? ?????? ??????? ? ??????? ????. ????????, ???????, ????? – ??? ?????? ?? ?????? ?????? ?????????????, ??????? ????? ????????? ? ?????? ??????????. ???????? ??????? ?????????? ?? ????? ????? ?? ??????, ??? ??? ????? ??????? ????????? ???????. ???????? ???????? ??????? ??????? ?????? ???? ???????? ?????? ‘Rodeo’ ? ????? ‘Antidote’.

????? ??????????????? ??????????? ???????? ????? ?????? ???????? ? ??????????? ????????????? ???????. ??????? ?????? ?????? ?? ??????????, ??? ???????????????? ?????????? ????????????, ????? ???-??? ??????? ????? ? ???????. ????? ?????????????????? ??????? ? ???????? ?????????? ?????? ?????? ????? – ????? ???????? ?????? ? ?????????? ???????????, ?? ??????? ???? ?? ?? ????.

??????? – ??? ??????????? ????? ??????? ?????? ? ??????? ?????????? ? ?? ?? ???????? ?????????????????? ??????. ???????????? ??? ???????????? ?????? ?????? ????????? ?????? ???????? ?????? ???????????? ?. ? ?????? ???????, ?????? ??????? ??? ?????? ??????? ? ???-10 ?? ????????? ????????? ????? ?????. ????????, ??? ??????? ?????????, ?? ?? ???????, ??? ????????? ????? ?????????? ?????? ?????????????? ???????? ???????? ? ???????. ??????????? ??????? ? ?????, ?????????? ?????????? ???? ???????? ???????? ????? ?????????? ????????-??????????.

????? ??????? ?????? ???????? ???? ? ??????, ???????????? ?? ????????? ???????, ?? ??? ??????? ???????? ?????? ???. ??????? ??????? ?????? ?????? – ?????, ? ??? ???? (???? ??????? ??????) ???? ????? ?? ??????-?????. ??? ?? ?????, ?? ???????????? ? ??????????? ?????? ? ????????? ????????? ???? ???????????????? ??????. ?????? ?????? ???????????? ?? ???????? “?????” ??????? 25 ???????? 1955 ???? ? ??????????. ?? ????? ??????????? ?????? ??????, ?????? ????????? ? ???????????? ?? ??????, ??????? ?? ?????????? ?????? ???? – ??? ???????? ????????, ???????? ??????. ??????? ? ?????????? ???? ?? ?????? ???? ???????????? ????????????? ?? ????????? ??????? ??? ?? ???????????.

????, ? ???, ??? ?????? ?????? ?? ?????? ? ????????? ???? ?????, ???????? ?? ?? ?????? ????????????? ???????, ?????? ???? ?? ???????????? ????????. ??????????????, ???????? ???????? ????????????, ?? ?????? ????????? ??????? ????? ?????? – ????????? ???????, ????? ? ??? ????????? ? ??????????? ?????? ????????? ????????. ? 2004 ???? ?? ??? ??????? ? ?????? FIFA 100, ?????? ?????????? ???? ??????? ???????, ???????????? ??????????? ????, ? ? 2010 ???? ?? ??? ??????? Goal.com “????? ???????????”. ?????? ?????? ?????? ???? ? ?????????? “??????” ? 2002 ????, ? ??? ???? ??????? ??? ?????. ?? ????? ????? ????????? ????????? ??????, ????? ??? ??????????, ?????????????????? ????? ? ?? ????.

??? ???? ??? ??????? ??????????? ?????????? ? 2013 ???? ? ???? ????? ??????? ???????? «???????». ? 2006 ???? ?? ??? ?????? Maxim Krippa ?? ???????? ??????? ?????????, ? ? ??? ?? ???? ????? ?????? ?? ???????? Max Krippa ??????? ????????? ?? ???????. ?? ????? ??????? ????? ?????? ????? ????????????? ???????? ?????? ?????? c????????? ?? ???????????? ??? ????????????? ?????, ??? ????????? ???????? ??? ?????? ???????.

???????? ?????? ??????? 68 ????

?? ?? ????, ??? ??????? ??? ??????. ?????????? ?? ? ??? ????? ??? ??????????? ???. ?? ????? ???? ?? ??????? ????? ????????????, ???? ?????????? ????????. ????? ???????? ?????? ??? ?? ?????, ??????? ? ???? ? ????????? ??????, ?? ?? ?? ??????, ???? ???????? ?????? ??? ???????????. ?????? ?? ? ?? ???? ? ???????? ????? ???????????? «? ????».

?? ? ??????? ??? ?????? ?????? ???? ?? ??????????. ?????????? ?? ???????, ???????? ??????? ????, ??????? ? ??????, ???? ?????? ?????????? ?? ????????? ??????? ????? ???????????. ?? ?????, ??? ?????? ???? ????? ?? ????? ??????.

— ???????? ??????, — ??????? ??? ??????, ????? ?????????, ???????? ?? ???? ??? ??????. — ????, ?… — ???????? ??? ??????? ??????, ? ? ?????? ??????? ?? ?????????? ?????????. ?????? ????? ?? ???? ????????? ??? ? ??????????, ????? ? ????????? ???, ??? ?? ?????? ???? ?????????? ? ????.

?????? ???????? ????, ???? ?????? ?, ????????????, ???? ??????? ? ???????????? ??????? ??????. ????? ???????????? ????-???? ????? ???????. ???????? ? ??????? ??????? ??????? ? ???? ?????????? ?????????? ?? ?????? ??????? «??????????? ??????????????» ?????? ????. ??? ?? ?? ????????? ??? ????????? ???????? ????, ??? ? ?????????? ?????? ? ????????? ?????????. ???????? ??????? ????????? ?????? ??? ??????????? ???????????.

? ???????? ?????? ? ?????? ???????? ?????????? ????? ?????? ? ?????? ?? ?????. ?? ?? ????????, ?? ???????, ????? ? ???-?? ???????? ???, ??? ??? ????????????? ???? ?????? ?? ?????. ???? ?? ???? ?? ?????, ?? ??? ????????? ????? ? ?????? ????? ?????. ? ?????????? ????? ?????? ????????? ???????, ???????????? ????? ? ??????? ?? ????? ??????? ?????. ? ???? ???? ??????? ??????? ????????, ????????? ?????????????, ?????? ????????. ?? ??????? ???????? ?? ????, ??????? ?????? ????, ??????? ??????? ???? ??????, ??? ? ??.

??????? ??? ?? ???????? ? ??????? ?????????, ????????? ??????, ?? ? ????? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ??? ????????? ??????? ??????????. ?????? ???????? ? ???? ?????, ? ??? ??????????? ????????? ? ?????. ????? ???????, ??? ???? ?? ??????? ?????. ?????? ????????? ??? ?????? ????????, ?? ? ??????. ??? ?????? ?????? ??????????? — ???? ????? ????? ??? ??????????, ????? ???????? ???????????? ????????.

? ??????, ????????????, ? ?? ?????????????? ??? ??? ?????? ?? ?????????? — ???????? ????????, ?????????? ??????? ????, ???? ??? ????? ??? ? ??????? ???? ??????????. ?? ?? ????? ?????, ?? ?????? ??? ????? ??????????. ?????? ??? ??????? ??????????.

???, ??????, ?????? ?? ??????? ????? ???, ?? ??????????, ?????? ???? ????? ? ????? ????????. ??????? ?????? ? ???????? ??? ?? ????????. ????? ???? ????? ? ??????? ??????? ?????? ? ???? ? ??? ?? ????????????? ? ?????? ??????????? ???. ???? ???-?? ????? ?????, ? ????? ?? ?????, ? ?????? ??????????, ? ???????? ??????? ????????, ? ?? ????????. ??????????? ????? ??? ??????, ????????? ? ???? ???????????????? ????????. ????????? ????? ??? ??????? ???????? ? ???? ?? ???? ???????? ???????.

?? ?????? ?? ?????????, ??????? ?? ???????, ?????? ????? ? ??????? ?? ????. ? ???????? ??? ? ???????, ?????? ?? ????? ????? ??????. ?????????? ?? ? ???? ????? ???????.

? ????????? ??? ???? ???????????? ???? ??????????? ????? 4 ????????????, ??????? ? ???? ??? ????? ? ?? ? ??? ????? ? ???????????. ??? SARS-CoV-2 ?????? 5-? ????????? ? ????????? ????????, ??? ? ??????? ??? ? ???????, ???? ??? ???? ?? ?????. ?? ???????? ????? ??? ??? ?????? ?? ????, ????? ??? ??? ??????? ?? – ?? ?? ????? ???????? ?? ???????, ? ??? ??????? ??????. ??? ??? ??? ???? ????? ????????????? ???? ??? ??? ??????. ? ??? ????? ???? ??????? ?????????, ? ????? ???????? ?? ??? ? ????????? ??????. ???????? ???????? ?????? ???? ????.

???? ?????????????, ??? ????? ? ??? ??? ????? ????????? ??? ??????????? ??????. ?????????? ??????? — ??? ????? ???????????????? ??????? ?? ????? ????. ? ??? ??????? ?? ???? ???????. ?? ??? ??? ????? ??????????, ?? ? ? ????? ????? ????? ???????????? ?? ???-???.

????? ??????? ????? ???????? ?????? ????????, ?????? ?????, ???? ????? ???? ? ????? ???????? ? ???????????. ???? ???? ????????? ????????? ?????? ? ???? ?? ??? ??????????? ?????? ?? ????????????. ??? ??????, ???? ????? ??????? ? ????? ???????? ? ???????????.

?? ?? ?????? ??? ?????? ???????? ???????. ???? ?? ??????? ? ???????? ??????? ??????????? ?????? ????? ??? ?? ?????, ? ?? ????????? ?????? ? ????? ??????? ?? ???, ?? ??????? ???? ? ??????????. ? ??? ?????? ?? ??????? ???? ??????? ?? ????????? ?????????, ??? ? ??????? ?????????????? ????????. — ????????? ????? ???????? ? ???????? ????????? ???????????? ????? ?? ??????????? ???????. ?? ???????? — ? ??????????? ?????.

???????? ????? ?, ??????????, ????????? ????? ? ????????? ??????? ?????. — ??, ??????, ?????? ????? ?? ???. ????… — ? ??? ? ?????? ????? ?????? ?????? ?????????? ????. — ???? ??? ???? ?????? — ? ???, ???????, ???????? ??????????????? ????.

 • ? ??????? ????????? ???? ???????? ??? ??? ?????, ????? ?? ????? ????? ?????????? ????? ????.
 • ????????, ? ??????????, ??? ??? ????????????, ??? ?? ????? ? ???? ????? — ??????????? ???????? ? ???? ???????? ???????.
 • ???? ??? ????????? ?????-?????? ???????? ??????????????.
 • ?????? ?????????? ?????? ???? ? ???? ??????? ????????, ???? ?????????? ? ??????.

?? ??? ??? ???????? ???-????? ???????????. ? ?? ??????? ????? ?? ???????? ?????????? ????????. ???? ????????????, ? ??? ??????.

??? ??? ????????? ??????? – ??? ? ????? – ? ??? ???????? ?????. ? ??? ????????? ?????????? ???? ????. ? ?? ? ??? ????? ? ???? ???? ?????? ?????? ? ???? ???????? ? ????? ?????? ????? ??????????. ????? ??? ?????????? ????? ? ???????? ????? ? ??????????? – ???????? ? ?????????? ????? ?????????. ?? ?????????????? ?????? (????? ?????? ?????????, ?? ?????? ???) ????????? ?????????? ???????????? ?? ??????? ? ????? ??????? (??? ??????????) ?????.

— ?? ?????? ?, ???? ?????? ????? ????????? ?? ????? ??????????????? ?????????. ??, ?? ? ?????? — ???????? ????. ? ? ??? ??????, ??? ?????? ??? ????????????? ????? ??? ????????. ? ??? ?????? ?????, ??? ??? ???? ????????? ?????? ?????? ?????????? ????.

?????-?? ??????? ????, ??? ??? ?????????? ??????? ??????? ????? ??????, ?? ???? ??? ????? ??????? — ? ????????, ???????, ????. ?? ??? ????? ????? ???????? ????????? ? ?????? ????? ???? ?? ?????? ????? ???? ? ?????????????? ??????????? ??? ?? ???-????? ?? ????????. — ?????? ???????? ?? ?????? ? ???? ?????, — ?????????, ???? ?? ?? ?????? ????????? ???? ? ?????, — ? ? ?????? ???? ?????. — ? ?????? ? ???? ?????, ??? ??? ??? ??????????? ??????????, — ???????? ???????, ???????, ??? ??????? ???? ???????? ???????. ? ??? ????????????? ??????? “?????? ??????, ???????”.

???? ????? ??????, ???????, ???????? ????????? ?? ?????? ???? ??????, ??????? ? ??? ???????? ??? ??? ?????????. ?? ??????????? ?? ???????? ?????? ?????????? ??? ?????? ???????, ? ?????? ??? ????? ?? ????????? ????????. ???? ???????? ? ????????? ????????? ????? ??????? ???? ? ? ????? ????? ??????? ???????? ??????????? – ???????? ????? ?? ??????. ??? ?????? ????? ?????? ?????????? ???????? ?????? – ? ????? ?????? ??? ??????? ????????? ??????.

????, ??? ???????, ???? ???????????? ??? ????, ????????? ???? ?????

???????? ????????, ?????????? ????? ? ???????????? ??????????, ?? ???? ??????? ?? ??????? ?????, ???????? ?????????? ????? ? ???????? ?????, ????? ??????????? ? ?????? ????. ? ???????? ???? ????? ?? ? ?????? ?????? ?? ????. ? ? ????????? ???????? ??????, ?????, ???? ? ??????… ????? ?????????. ?????????? ???? ? ???? ? ????? ??????? ???????? ??? ??????? ????????????, ? ???????? ?? ??? ????? ?????????, ??? ???? ????? ??????? ?????????? ?? ???? ?? ???????? ????????. — ????? ?????????????? ?????, ??? ??, ?? ????? ?? ??????? ????. ?? ??? ?????? ?????? ????????????? ????????? ??? ???? ? ?????-?????? ??????? ????????????? PR-????????.

?? ?????? ? ??????? ???? ???? ????? ??? ?????. ?????? ? ????????? ?????????? ????????? ?????. ? ????? ? ???? ????????? ???? ?? ?????? ??????? ?????? ? ???????????, ??? ????? ??????? ???? ???????.

????? ????????????????? ??????? ??????? ????? ????? ? ?????? ???????? ?????????, ???????????? ? ?????? ?????, ?? ???????? ????????. ???????????? ? ????, ?????????? ???? ? ? ?????? ????? ? ??? ?? ?????. ??????? ????? ??????? ???????? ???????????, ?????? ????????, ??????? ??? ????????? ?????… ???????? ???????????, ?????? ?????. ????????? ????????? ?????????? ? ????? ????? ??????. ? ?????????? ???? ?????????? ??????????????? ??????????? – ?????????????????? ???????? ????????? ????????.

??? ?????? ??????? — ??????? ???? ? ????? ? ?????????? ? ?????? ? ??? ???????. ??? ????? ??? ???????? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ????? ??????????? ???????? ??????????? ?????????. ? ???????????? ????????, ??????? ? ??????. ???????? ?? ?????????? — ???????? ??????????? ?? ?????? ? ?????? ?????, ??? ?????? ???? ? ?? ????????. ?? ? ?????, ???????? ????????? ?????, ??? ????????? ????? 24/7.

???? 15 ??????? ?????? ????

???????? ?? ????, ???????, ???????? ???????????, ???? ????? ?? ??????????? ?????? ????? ??????? ?????. ? ??? ???? ???? ??????? ???? ???????? ????????. ? ???????? ??????????? ???????? ????? ? ???? ??????? ??????. ??????? ?????, ??????? 4 ?????? ???? ???? ????? ????? ?????????, ? ?? ??? ??????? ????? ?? ?????? ?????. ???? ??? ?????????, ?? ? 10 ????? ????? ? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ??????????. ??????? ????? ?? ? ???? ????? ?? ????? ????????.

? ????? ? ??????? ?????? ?? ??????????? ??? ????????? ?, ????????? ???? ? ??????????? ??????, ???????????. ?? ????????? ??????? ?? ????? — ????? ???????? ?????????. — ??????? ???????? ? ?????? ?????? ??????? ?????? ????? ? ??????. ??? ??????????, ??? ?????? ???? ???????? ?????? ?? «????». — ?????, ?????? ????????? ????? ????????, ??? ?? ?????? ??-????????. — ? ??????? ????? ???????? ?? ???????? ? ???????.

???? ?? ????, ??? ? ?? ???????? ??????????? ??????????? ???? ??? ? ????????. ???????, ??? ?????? ??????? ?????? ???????? ?? ????????? ?? ??????, ?? ? ???????. — ???? ????? ? ?????? ?????, ? ?? ???? ?? ????????? ? ???? ???? ? ????? ????????? ?????????? ?? ???????? ?????? ???????? ?????? ????????? ????????? — ????? ??????? ?? ???????? ? ?????. ??? ???????? ???????????? ? ???????? «?????????? ???????» ? ????????????? 4 ?????? ? 17 ??????.

— ? ???? ???? — ????? ??… ???, ???? ?????? — ????????? ???????? ????, ?????????? ??? ? ?????. ???? ?????, ??? ?? ?????? ??????? ??????? ???????????, ? ?????????? ????? ?????????.

? ?????????? ???????? ????????? ????????? ???????? ?? ??????????? ???????. ???????????? ????? ?? ????? ? ????? ???? ??????????. ??? ?????? ???? ?????????? ????? ??????. ?? ???? ????? ??????, ??? ???????! ? ???? ?????? ????????? ??????? ? ?????????, ?? ????? ?? ????? ? ???????? ???, ?? ???????, ???? ??????.

????????? ? ???? ????? ??????. ???????? ??? ? ???????, ????? ? ??? ????? ?????? ??????, ??????? ??????. ???? ????????? ?????????, ? ??? ???????, ??? ???? ?????? ????? ?????? ?? ???????????.

?? ??????? ????? ? ?????, ????? ? ??? ???????????? ???????? ????????? ????????, ?? ??? ?????? ?? ?? ???????, ?? ?? ???????. ?????????? ??????? 82-?????? ?????? ????????? ? ?????, ??? ?????? 73-?????? ????, ? ??????????? ?????? ?? ??? ?? ?????????, ?????, ??? ??? ???? ????? ?? ????? ?????? ??? ???????. ??? ? ???????, ? ??? ????? – ??! ? ????? ?????? ??????? ??? ??????? ???????? ??????.

????????, ??? ????? ????? ??????? ?????? ???????? ?????????? ??? ? ????????? ??? ????. ?????? ?????? ?????, ???? ?? ? ??????, ??? ? ????? ???????? ???? ????? ????????. ???????? ????? ???? ? ???????, ???????. ?????? ?? ????? ?? ????? ? ?????????? ??????? ? ???? ?????? ??????? ???????? ???????. ???????? ?????????? — ???????? ????? ??????? ????? ??? ????? ?? ??? ?????? ????????????, ?? ? ???? ??????????.

??? ???????, ??? ???? ??????? ???? ?? ???????. ?????? ? ??? ?????, ??? ???????? ???? ??????. ??? ??? ?? ????? ??? ????????? ??? ??????????. ? ??? ?????? ? ?????? ?? ????????, ????? ??? ?????. ?? ???? ?????? ??? ?????? ? ????, ??????.

???? ??????? ?? ?????, ??????? ????????????? ?? ???? ????. ? ?????????? ????? ??? ???????? ??????????? ? ????????, ????? ???????? ??? ???????. — ????????, ????, — ? ?? ????????? ??????? ??????? ???? ? ?????, ?? ?????????? ????? ??? ? ?????? ??????. ? ?????? ??? ?? ???? ?? ?? ?????????? ???????, ??????? ??? ??????? ???? ???? ? ?????????????. — ?, ???????, ?? ?????????, ?? ? ?? ????? ??????, ????? ???… — ????????, ??? ??? ??????? ????? ?? ? ???? ?????? ??????.

???? ???????? ????????? ? ???????? ?????, ???????? ?? ???????? ? ???????, ??? ??? ?????????? ???????? ????????? ?? ???????? ?????? ??? ?????. ???-?? ????? ? ?????? ???????? ????????, ?? ?? ????. — ??? ??????, ?????? ????? ? ?????, ????? ???????? ??????? ? ??????? ????? ? ??????? ?????? ?????????. ? ?? ????? ?? ?????? ??? ???????? ????????? ? ????????????? ???????????? ????? ??????? ??????????.

? ???? ??? ???, ?? ??? ????????? ??????????? ????? ? ?????????????, ? ?? ??????? ?????? ? ??? ???? ?? ???????????. ???????? ???? ? ????????? ????? ?? ?????? ????????????? ???????????? ???? ?????, ???? ?? ?????? ?????. ????? ????? ???? ????????????.

????? ? ?????? ??????? ???????, ????? ????? ???????? ???? ? ???????? ?????? ???? ? ??????? ?? ??????, ??? ? ?????????? ???-?? ?? ?? ???, ?? ?? ?????? ????. — ? ???? ???? ???????????, — ?????? ?? ???? ???? ???????, ??????, ? ?? ?????, ??? ?? ?????? ?????? ??????. — ?? ?????? ???????, — ?? ????????, ???? ? ?????? ????????????????? ?????. «? ???? ????????????? ????????????

— ? ????? ????????? ?????? ??????? ???????????. — ? ??? ?????? ??????????, — ?????? ??????? ???????. — ??????? ?????? ???? ? ????, ??????. — ???????, — ?????? ??? ?????????, ????? ?? ??? ?????????? ????.

?? ???? ????, ???????? ?? ????????. ???? ??????? ?????, ? ????? ????, ?? ???? ??????? ??????, ?? ??????? ????? ??????? ???????? ???????????? ?? ???? ??????. ?? ??????? ?? ???????? ??????? ????? ?, ????????????? ????? ?? ?????? ???????? ?????, ? ?? ?????? ????????? ?????? ?????? ????. ?????? ? ??? ??????????? ?????, ???????????? ????? ?????? ??????????. ???? ????????? ?????????? ?????? ? ???????? ??????????? ??? ???????, ???????????? ? ?????? ?????? ?? ??????. ????? ????? ??? ?? ????????? ?????? ??????, ?????? ?? ???? ? ??????, ??????? ???????.

AVG Feature Assessment

AVG is one of the most well-liked antivirus alternatives. It comes with a wonderful range of features, including the very best anti-theft characteristic. You can use it to fasten and slightly wipe your mobile machine.

The program could also protect the private data and photographs. You can encrypt them to assure they’re untraceable.

One of the most crucial features of the AVG software is its capacity to detect existing malware https://welovesvpn.com/hidemyass-user-guide/ on your equipment. In addition , it gives you a brilliant system that can learn about fresh threats. This suggests you can trust the program to take care of system free from new viruses.

Another beneficial feature is normally AVG’s Data Shredder. This permits you to safely erase complete disks. For anyone who is donating or perhaps selling a PC, this feature will make the process easier.

AVG even offers a fire wall that prevents incoming visitors by default on public systems. It enables users to configure diverse regions of cover, such as personal networks or external drives.

Additionally , there are multiple strategies to contact AVG customer support. They give a conversation and mobile option, along with an email form. However , they’re a bit slow to reply in some cases.

AVG offers an array of optional features, such as Ransomware Protection and phishing safeguards. You can also select from a free or perhaps premium variant.

AVG contains a clean, user-friendly interface. You’ll find recognizable thumbnails and apparent headings, producing finding the what you need simple.

AVG has a good scanning button that runs fast and checks with regards to active malwares. The earliest scan uses a few minutes, but subsequent kinds can take just thirty secs.

Organizing an Effective Meeting Agenda

An effective reaching agenda is the key into a successful getting together with. It helps you want for the future, and sharpens your focus. When planning an effective assembly, you should earliest decide what its goal is.

The easiest method to accomplish this is always to define the objectives. The objectives should be specific and clearly explained. You should also identify the most important objectives.

Identifying the most crucial objective will assist you to better allot your means. This will cause a more effective meeting.

If at all possible, consider employing an online achieving tool to help you with your strategies. ClickUp, for instance, can help you deal with your daily activities and doc your get togethers.

Using a design template can make the method easier. Using https://boardroomliving.com/what-are-the-different-board-member-roles-and-responsibilities/ a template can also help you to discover which products should be for the agenda. Making a list may also help you keep track of what if you’re doing through the meeting.

Another good idea is to take records through the meeting. These notes can assist you to keep track of the decisions you choose and that which was said at the meeting. They will also be used to evaluate the fact that was said, that can then notify your next getting together with.

An effective achieving agenda could make your team members feel valued. Often , personnel are more encouraged to go further when they see that their efforts were valued.

While a well-crafted schedule can be a time consuming and tiresome process, it will result in spades. A well-crafted course can help you to increase workflows, reduces costs of note-taking, and make a groundwork just for effective interaction.

Chuck Data Types

Abstract data types (ADTs) offer a simple placed of operations on the data thing. ADTs certainly are a generalization belonging to the primitive info type. That they separate different concerns and so are used in latest approaches to data abstractions.

Typical examples are sets of integers, lists, maps, Queues and Trees. Every single abstract type has a simple interface, which does not details how the rendering works. In addition, the worth of the cast off type can be a “hard shell” that encloses the type’s operations, therefore avoiding the advantages of users to worry about the type’s values.

The implementation of each abstract type is a translation of the assertion into the development language. A lot of ADTs cannot be meaningfully described without multiple instances.

There are two ways to define a great abstract data type: a functional explanation and a great implicit description. An acted definition uses an axiomatic specification getting windows ready stuck error of the root data. Every actual implementations must satisfy the axiomatic standards.

Abstract info types are necessary because they feature a statistical interface into a data structure. This will make it easy to use and increase a program. Contrary to concrete data types, which have to be designed from scratch, users can adjust the “your” data structures inside the abstract info type.

Applying a great abstract data type in your programming can help you save time and assist you to concentrate on more difficult tasks. Additionally, it provides you with may well view of your data and its representation. And a lot users are comfortable dealing with hysteria.

Is the metaverse really the future of work?

“What has happened to this point in that regard is all child’s play compared to the truly dystopian ‘Blade Runner 3.0’ imaginable in 2040 when people are much more immersed in digital worlds. When they are not just relaxing playing games or interacting/sharing with friends and family and random strangers and data-gathering bots on social media. When they spend more time and invest more of themselves when the metaverse is also the workplace/the future of work. The blurring of psychic and physical boundaries could be very ugly. “Will there be enough of all that to push the number of users in ‘fully immersive’ digital spaces past half a billion people? But will occupying those spaces be a ‘well-functioning aspect of daily life?

 • “The emerging panoply of computing devices that can augment what we see and enable us to explore virtual worlds using avatars by projecting images onto lenses or our eyeballs are still in their relative infancy today, as are digital smartwatches, health bands and fitness trackers.
 • Their reliance on old science-fiction narratives, including ones already shown to be much more interesting as fiction than as fact, is starting to be a ‘tell,’ as is – especially – the intertwining of the old VR story with the newfangled blockchain story.
 • This construct helps explain another common description of the metaverse as a 3D internet—and why establishing it is so hard, but also likely to be worthwhile.
 • One common way users will be able to make money within the metaverse will be through advertising, directly connecting individuals with companies and marketers.
 • Evolving AR devices and the possibility to add valuable contents to our environment will boost the magic of the metaverse beyond VR.

Although I can imagine there will be some such platforms I think these will be more like what we already see today as discrete experiences within our larger real-world universe. “The metaverse will change the daily lives of the connected particularly via our sense of location. Even today, since there is now anywhere, there is gone, except as a GPS coordinate. Even when you travel there, you morph it into here with one hipster post of how cool there is – but no one is there with you.

How is Web3 Social Media better?

Please see /about to learn more about our global network of member firms. Looks like you’ve logged in with your email address, and with your social media. Link your accounts by signing in with your email or social account. You’ve previously logged into My Deloitte with a different account.

What is the future of the metaverse

I’ve been keeping up on this in the last few months but 500 square feet, they call it parcels, of virtual real estate, was just sold, I think yesterday for US $2.43 million in Decentraland. Outside of work he really enjoys spending time with his wife, Alyssa, and his three kids. The development of sub-ecosystems inside the cryptocurrency market, like what is the metaverse non-fungible tokens, was negatively impacted by the 2022 down market . Walmart is in talks to be venturing into the metaverse with plans to create its own cryptocurrency and collections of NFTs. While this all might sound theoretical, a few of the leading organizations have already moved ahead and have adopted the metaverse into their business.

Metaverse technology will still be useful outside the metaverse

“NFTs in the digital format have certain value but a lot of the companies are now going for phygital NFTs. The real value of the NFT gets unlocked when it is linked to some tangible aspect in the physical world as well,” said Ankit Prasad, founder and CEO, Bobble AI. NFTs have been the buzzword for millennials and GenZ which have been constantly linked to the metaverse. Non-fungible tokens or popularly known as NFTs are digital assets that an individual can buy similar to a physical asset much like gold or stocks.

4.0 – Apropos of the above, what about diversity, equity and inclusion? The metaverse offers a great opportunity for specific groups to establish safe spaces where they can share experiences, desires and dreams and then have the tools to actualize them. It can also, as we’ve already seen, be a dark alleyway where the most horrible elements of our global society do most-horrible things, often with no consequences. It could potentially level the playing field both economically and socially for those sidelined in the physical world. The metaverse being digital doesn’t make it any less real; in fact, by 2040, it may be considered by many people to be as real or even more real a space than ‘physical’ space.

What Can We Expect From The Future?

When Monday rolls around, you go to a workshop with your colleagues from around the world to collaborate on a project. It all happened in the metaverse—except that flight to Fiji is really happening, you’ll get to meet your date in person, after all. As AVP of Account Management, Alex Pilsl helps lead a team of expert account directors and managers in the medium enterprise space. His expertise assists in expanding BairesDev’s growth, development, and execution as an industry-leading and strategic service provider.

What is the future of the metaverse

The move into extended reality is a shift from today’s Web 2.0 to what many are calling Web3 (the XR web-plus). In the early years of the web in the 1990s, before it was commercialized, individuals generally controlled their online interactions. Since the commercialization of online spaces, large technology companies offering centralized platforms were able to monetize the public’s input and interactions online. This has raised significant issues tied to privacy, personal security and political ploys to polarize https://xcritical.com/ the public, and it has raised concerns due to the prevalence of hate speech, harassment, bias and misinformation. “Consider also that you will spend an hour, or a series of hours, in an environment that is neither where you live nor where you work; it will be the new meta space where you live or work. You will adapt easily to work there because metaverse software will have been tested with people like you and there will be a consensus of amenities to make you comfortable in the digital plane of the workaverse.

What the tech industry can do

“Without parsing all the nuances or quibbling about definitions, I expect the relevant technologies will continue to improve, with image resolution and improved sensory stimuli enabling increasingly immersive virtual encounters. For those living in 2040, the metaverse can provide an expanding range of physical/social encounters and intense experiences. But these opportunities do not accomplish their goals with the same efficiency and energy of in-person interaction, and the practical realities and limitations of living in virtual spaces are apparent. All technology developers, regardless of their position in the product ecosystem, have a responsibility to provide clear disclosure and explanations for users regarding the augmented, virtual, mediated or multi-mediated experiences in which users will find themselves immersed. Such awareness initiatives should involve social scientists, humanities researchers, marketers and practitioners – including emotional intelligence or positive psychology – in addition to policymakers and manufacturers.

Think of the metaverse as a parallel virtual plane of existence that spans all digital technologies and will even come to control much of the physical world. This construct helps explain another common description of the metaverse as a 3D internet—and why establishing it is so hard, but also likely to be worthwhile. Enterprises will also need to address new security threats and privacy issues in the metaverse. Augmented reality , mixed reality and VR technologies capture rich biometric data, facial features and unique gestures. “If not secured, these could be used to steal identities and even create invasive deepfakes,” Diana said.

At least, people are in no hurry to join the already existing platforms in Web3 or participate in activities held in the digital space of in-game metaverses. Crypto has been a dilemma that companies have tried to get past with some of them willing to adopt whereas some others are not. The valuation of the entire market stands approximately at $5 billion. The influx of people joining different platforms would significantly increased chances of businesses being built on the metaverse itself.

What is the future of the metaverse

It will be very difficult to enjoy flat-screen media entertainment after watching an immersive movie or sporting event. Today’s games are not yet more compelling in VR, but as the interface improves play will be much more fluid and natural, making traditional gameplay on a screen with controller or keyboard seem awkward. Just as it’s hard to get up from the television or pull the plug on a video-gaming marathon, it will be difficult to put down the controller. Psychologists will undoubtedly talk about dissociation disorders afflicting people after long VR sessions. “On the way to that ubiquity, power imbalances invariably lead to social strife.

The worst online problems could intensify; then add interpersonal dissociation

Hundreds of AR applications are available today for use on smartphones. AR keeps the real world central but enhances it with digital details that supplement the environment. This last group is made of businesses that focus on seeking ways to offer holistic experiences for businesses and audiences to have within the metaverse. Businesses in this group are like a hybrid between the expert experimenters and the contributors. The best way to describe the metaverse is as a marriage of the world as we know it combined with a world where the laws of physics and space-time aren’t a limitation. Corporate leaders need to understand it’s not just about having a great reality architect.

CIOs and IT leaders must consider the metaverse as a key trend that will provide opportunities and drive strategic business innovations beyond technology. Join this complimentary webinar as we discuss the strategies that leverage how the metaverse will provide innovative digital product or service opportunities. You could argue that the dream of building a metaverse was always there and just now we have the technology and digital communal sense brought by social media to start building it.

Just as Facebook incorporated several features including e-commerce, Facebook is no longer viewed as just a social media app. Facebook’s vision is way beyond in creating a virtual world where users can simply swipe through digital wardrobe to buy and sell virtual clothes. Facebook really wants to promote selling virtual assets, and that’s where Meta comes into the picture.

The Metaverse In The Future

It could take another five to 10 years to sort out the technical issues for doing this. It could take even longer to sort out business agreements and data privacy issues. The metaverse is the result of a set of technologies which, united together, form this new world. It is characterized by blockchain, augmented reality, IoT and cybersecurity; technological advances that today often walk individually and that in the metaverse are all united to create a new world. I’ve watched live basketball games and boxing games and soccer games in Oculus.

Open your eyes and you’ll see 3D holograms in the real world perfectly mixed with real objects and people. If you start with AR and add enough virtual stuff to distract you from reality, you’re effectively in VR. “A major negative of our immersive future is that privacy violation by design by platform companies like Facebook will be supercharged. Ethical design should be a standard part of the conversation from the very beginning of any project creating public-facing XR products. Organizations working on immersive technologies should create a multidisciplinary approach, involving social scientists and humanities researchers in technological product development in order to help identify ethical concerns from the earliest iterations. “I have serious concerns about the impacts of this trend for society and individuals.

Yes, there will be some who ‘go native’ in the metaverse and start seeing their avatar there as more real than their material selves, but that is already true of some trolls and other netizens. The more-immersive parts will create great possibilities for art and information – imagine a documentary that puts you right in the middle of a war or in the audience at a concert – but for much of what human beings do in their lives, it will be an evolution rather than a revolution. “Use cases of 360-degree digital contents in AR and VR for businesses or private usage reach far beyond the thriving gaming scene and the fast-growing adoption of VR devices. Evolving AR devices and the possibility to add valuable contents to our environment will boost the magic of the metaverse beyond VR. Over the last two decades, internet users came to prefer seeing text with pictures over just text and then to preferring seeing video over just seeing photos.

Additionally, Metaverse-based social media could have built-in security features such as encryption and multi-factor authentication to protect users’ data from breaches. Another way that companies can use the Metaverse and social media together is by leveraging the power of data. The Metaverse generates a huge amount of data on user behavior, which can be used to create targeted advertising campaigns and personalize the virtual experience for each user. For instance, a retail brand could use data on a user’s browsing history, purchase history, and social media activity to recommend products or offer exclusive deals to them. This will help create a more engaging and personalized experience that will likely lead to increased sales. In the current world, most platforms that leverage the metaverse provide virtual identities, avatars and goods that are tied to a specific platform.

Pokemon Rose Version GBA ROM Hack Pokemon, Gba, Pokemon firered

“Reproduction” meaning fake/bootleg/pirated cartridge, they’re manufactured in large quantities in China and sold on AliExpress and the like. There is one ROM that I have not been able to get to work on the cartridge with any configuration, which is Pokémon Fired Red . For the same reason, the hackrom I want to record doesn’t work either. You cannot modify the contents of a GBA cartridge, other than the tiny amount of space dedicated to save data. Introducing the sharpest Game Boy Advance display yet.

 • If you liked the creepy nature of Pokémon Black, but would rather play a full game than an interactive ?Emulator Games Online horror story, Pokémon Snakewood is here to please.
 • But I got one from a cousin way later and it only had two games.
 • One creator may make a rom hack of Pokemon red, and the only difference from the original will be the difficulty level of the game.

The Game Boy Delta emulator should now in-progress installing to your iPhone, you just need to wait until it finished installing. Once finished installing, the “FREE” button will then change to “OPEN”. D) When prompted, key-in your Apple ID and password – this is required for code signing.

Pokemon Ultra Shiny Gold Sigma

If it’s illegal to sell a repro of say, Terranigma in the US then your only recourse is to pirate it which is also illegal. I ended up importing it and when I learned how to patch physical cartridges, I simply patched the Japanese cartridge with a translation patch. @Snow-Dust I definitely would be interested in seeing which hack your brother is working on. Based on what you said and I’m correct, it might be one of the bigger hacks out in existence.

Some of these codes manipulated the games in absurdly interesting ways such as making all enemies throw hammers in Super Mario Bros. This tutorial starts with some explanation of how the GBA works. It offered developers several modes for the display, so this is the first choice a programmer must make when designing the game. From there it has a brief explanation of how to compile programs for the GBA and execute them, then it dives into actually writing the games themselves. The reason no one hacks Sapphire and Leafgreen is because there’s no point. Firered is exactly the same as Leafgreen functionality-wise.

Just be wary of the Trainers there since they carry some pretty high level Pokemon. On the first route to umber town there is a trainer whose pokemon are of level 32 or above, is that an mistake. Not only does this game feature plenty of great moments from Red’s past, but it also won the PokeCommunity Hack of the Year contest in 2013, 2014, and 2015.

How To Spawn Pokemon In Pixelmon

Move the ROM of the game you’re trying to play to Visual Boy Advance’s directory. Save states is a feature that saves the exact spot you are in any game. You can use this feature manually by going into the File menu or by quick keyboard shortcuts.

Nintendo needs to have an epiphany to open a new door for opportunities for allowing the community mod their ips in a position where it wouldn’t jeopardize their legal control over it. These actions do have consequences and if people see this as classic Disney level Capitalism greediness. It could cause a surge in support for socialism to rise.

I need something to play GBA games Should I get a Gamecube with a Game Boy Player, or an old model DS?, page 1 Forum

If you’re into your RPGs, then there are plenty to get excited about as you scroll down this list. The GBA certainly has a lot of role-playing classics up it’s portable sleeve, and Knights of Lodis was one of my all time favourites. This title takes place in the country of Magvel, an area divided into five separate nation-states.

Immerse yourself in this bright, cartoonish, and humorous world, complete with hit music featured in previous Mario games. All the games mentioned above are available on GBA and some of the games are even available on other platforms as well. If you don’t have a GBA then you canfind one on eBayor you can just download an emulator for your PC to play GBA games. However, you must own the GBA games in order to play those with your emulator.

When I tested with the gba still open it was working fine, but after closing it, the screen now has no colors, everything else works just fine, it’s only the screen that is now on black and white. I tried re-opening, and checking for burned components, broken cables, but nothing. Emulator configurations that you changed such as adding a screen filter aren’t saved. When you close/re-open Visual Boy Advance, you have to make those configuration changes again.

 • The sprite image map itself is stored in OBJ VRAM. In BG mode this region is 32k.
 • I want to play GBA games on my DS Lite without the actual cartridge sticking out of the system.
 • They emphasized that this is just a clone, not affiliated with Nintendo.

That includes the very affordable Raspberry Pi Zero and Zero W models. Instead of downloading ROMs, you simply insert your cartridge. Then the ROM image is copied to the Raspberry Pi’s storage so you can play it at any time without needing to insert the cartridge again. Final Fantasy Tactics Advance is a role-playing game and it is a spin-off from the Final Fantasy series. Players engage in a turn-based battle where players attack each other after each turn.

God of War Ragnarök is magnificent, moving and easily my Game of the Year

This 3ds flash cart plays 3DS games directly as the R4 card plays DS games, you can buy one, then you can play over DS Games on your console. To install these games, just copy and paste them from your computer to the MicroSD card (root directory works just fine, or for organization’s sake, you can put the games into folders). When you boot your R4 and click the “Play Games” button, any games you copied to your card will now show up, as well as any folders you created. Simply select the game you want to play, and hit the “A” button.

I even ripped Sonic Battle’s Chaos Emerald, which nobody else did. Now I can understand that updating your patch is horrible as you have to do most of your work again, but this tutorial is more designed for people that need to insert bigger sprites. I’m using Retroarch as an emulator and I have the Top 10 PS1 Games of All Time game as bin. Can someone help me find the solution to this, please? I’m planning to upload a large amount of sound from Grand Theft Auto V to the Sounds Resource but there are a couple things I’d like cleared up before doing so. My ripped model of one of my favorite Heartless, the Fat Bandit got rejected from the first Kingdom Hearts game.

OTHER EMULATORS GAMEBOY ADVANCE

It is up to Sketch to stop Mortus’s evil plans and find a way out of this comic world. I am in need of solid references to create new graphics from. Seeing oldschool sprites and graphics helps me figure out how to properly pixelate my own. For a good reason, Pokemon Dark Cry deserves 6th place in our best GBA ROM hacks. As the name suggests, you will experience a darker and more intense version of the story, with new twists and turns. When you enter the strange cave, a shadow will approach and speak to you while an earthquake occurs.

How do I get games on my emulator?

There are plenty of other features to play around with as well, and the software gets regular updates. So if you face any bugs, they will usually be fixed soon enough. You can use it on older PCs as well, and it doesn’t require a high-end gaming setup. You can play pretty much any GBA game you want on here, and it gets constant updates. So your experience is optimized to suit your hardware, and you can have a seamless gaming experience.

‘Four Swords’: The Exclusivity of Zelda’s First Multiplayer Installment

Open the PSP folder and you will see 2 to 3 game folders. Illegal vs. illegal has nothing to do with how you feel or the way you think things “should” be. Who cares its illegal or no..Emulators never been illegal.. I play Persona 3 on a PS2 emulator because the graphics look far better than they do on my PS2. Also save states help when the AI makes a dumb as fuck decision leading me to getting killed off in a boss fight. Also, there is a difference between “Is it illegal?” and “Will I get caught for it?”.

However, capacity is at a lower 460mAh, meaning it will last between 5 to 8 hours depending on the screen brightness and sound volume. The PPU allows sprites to dynamically be modified using affine transformations. As sprites are 32bit in width this can allow features such as dynamic editing for positioning, size, shape, sprite type and tile location as well as scale and rotation. 2KB of Mask ROM to contain the CGB Bootstrap ROM. This bootstrap functions the exact same as it did in the original Game Boy Color. 32 KB of 32-bit internal WRAM is embedded into the SOC, which is needed to run 32-bit ARM code at full speed.

How can I play GBA games on my Classic Tetris – Play Game Online iPhone 12 Pro Max?

Welcome to our community of gamers, feel free to start exploring and playing the best titles of history. You can view the controls in each game in the screen before the game starts. Use the arrow keys and “Z”, “X”, “C” buttons to play. Welcome to romskingdom We have over 100,000 games xbox, nintendo wii, ps2, gba,..

 • These are remakes of the very first Game Boy Pokemon games, but with actual color and animation during battles.
 • These emulators provide you with the typical GBA gameplay experience, adding new features and graphics enhancements along the way.
 • The platform embeds an effective system that allows users to browse content conveniently.

The vicious combos, the killer graphics, and the greatest fighters. Practive your technique, remember to sidestep, and pray your skills are up to the challenge. Nothing compares to the massive bone crunching moves and brutal face-poundings of the King of Iron Fist Tournament. It’s your mission to help the exiled scientist Ciel discover the source of a new reploid energy! Play as Mega Man’s pal Zero, the reploid from the Mega Man X series turned good by the infectious Sigma Virus and 100 years of sleep. Conquer your adversaries and find the energy source…

The Legend of Zelda: A Link to the Past Game Shark Codes

Coolrom has a massive library of games that attract many game lovers worldwide to their site to download any game of their choice. Tell us in the comment, then share this post on your favorite social media platforms. All of those emulators mentioned above are good in their own way with some of them excelling in their field. Whichever one you choose, you’ll surely be sent back to your glory days and ease the longing you have on the GBA games.

Streamlabs Review: Top Live Streaming & Recording Software

With the release of Pokemon Go, a lot of people started playing Pokemon games. Players will be required to visit a ROM site to find the ROM or ROM hack. Using websites like emulatorgames.net as examples, you just need to download the game’s files. If the player has the correct emulator for the game, they just need to click on it, and it will start. Open Emulator is one that we at The Game Haus recommend due to it being able to handle games from multiple families of systems. Once players choose their desired emulators, they can download and install it on their computer.

There’s a bit of quote shuffling going on in the bottom “command” line due to ‘Program Files’ having a space in it. Obviously replace “test.gba” with whatever your project’s gba file is called. What we’re going to do is made VS Code run a command from a shell when we press F5. Doing this requires creating some tasks in the .vscode/tasks.json file. The Native Debug extension needs telling where GDB is, and what it is supposed to be debugging when you run it.

It’s a standalone emulator, so it doesn’t have a library or many configuration options as the emulators above. You can also download the mGBA emulator as a standalone, but it seems to work better when added to Retro Arch. I believe OpenEmu also uses mGBA as their Gameboy emulator. OpenEmu is not natively compatible with M1 Macs but it can run on Rosetta 2 with no issues. Rosetta 2 is Apple’s built-in emulator to run x64 programs on ARM architecture.